Görüşleriniz bizim için değerlidir!

Bizler, her bir Rektör adayımıza eşit mesafede kalma ilkemizi seçim gününe kadar koruyacağız. Sayın Rektör adaylarımız yayınlamak istedikleri mesajları/görüşleri
benimrektorum@gmail.com
adresimize yönlendirdikleri takdirde bizler de büyük bir memnuniyetle sitemizde bu mesajlara yer vereceğiz.

4 Kasım 2011 Cuma

Prof.Dr. Aydın KARAPINAR - ÖZGEÇMİŞ

Prof.Dr. Aydın KARAPINAR
ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Aydın KARAPINAR, 1972 yılında Ankara'da doğdu.

1994 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü'nü bitirdi. 1997 yılında G.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finans Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans, 2000 yılında aynı Enstitü ve Bilim Dalı'nda Doktora derecesi aldı.

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü'nde 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent oldu. 2003-2008 yılları arasında İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2008 yılında Fakülte Kurulu Doçent Temsilciliği ve İİBF Dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı, 2009-2011 yılları arasında Rektör Danışmanlığı görevlerini yürüttü.

Prof. Dr. Karapınar, 2009 yılından bu yana G.Ü Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlügü görevinde bulunmaktadır.

İyi Düzeyde İngilizce bilen Karapınar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ESERLER

A. Kitaplar :
A1. Karapınar A. ve diğerleri; Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim, 8. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011.

A2. Örten, R., H. Kaval ve A. Karapınar; Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları, 5. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011.

A3. Karapınar A. ve diğerler; Sermaye Piyasası Kurulu – Gayrimenkul/Konut Değerleme Uzmanlığı, 8. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011.

A4. Karapınar A. ve diğerleri; Çözümlü Genel Muhasebe Problemleri, 3. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011.

A5. Karapınar A. ve F. A. Zaif; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu Finansal Analiz, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2011.

A6. Karapınar A. ve diğerleri; Sermaye Piyasası Kurulu- Temel Düzey, 16. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011.

A7. Karapınar A. ve diğerleri; Sermaye Piyasası Kurulu- İleri Düzey, 9.. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011.

A8. Karapınar A. ve diğerleri; Sermaye Piyasası Kurulu- Türev Araçlar, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011.

A9. Örten, R. ve A. Karapınar; Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları, 4. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara, 2009.

A10. Örten R. ve A. Karapınar; Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007.

A11. Karapınar, A.; İşletme Birleşmeleri, 2006, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.

A12. Karapınar A., R. Bayırlı ve A. Altay; Bilgisayarlı Muhasebe - Eta ve Logo Programları, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.

A13. Karapınar, A.; Özel Finans Kurumları ve Muhasebe Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara, 2003.

A14. Örten, R. ve A. Karapınar; Enflasyon Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2003.


B. Kitap Editorlüğü :

B1. Banka Yönetimi ve Denetimi, Anadolu Üniversitesi, 2011


C. SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler :

C1. Karapinar A., F. Zaif and R. Bayirli, Accounting for Extractive Industries: Global and Turkish Perspective, (accepted for publication), Australian Accounting Review (ARR), (2011)

D. Alanda Taranan Makaleler :

D1. Karapınar, A. ve R. Bayırlı; “Örtülü Sermayede Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Tutarının Hesaplanması”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:78, Cilt:3, 4, 34-46 (2006).

D2. Karapınar A., F. Zaif ve S. Torun, Maden İşletmelerinde Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı - 6'nin Getirdiği Düzenlemeler, (yayına kabul edildi), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (GÜİİBF) Dergisi, (2011).

E. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

E1. Karapınar, A. ve F. Zaif; “İstanbul Menkul Kıymet Borsası’na Kote İşletmelerin Gelir Tablolarının SPK Düzenlemeleri Açısından Değerlendirilmesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 25-54 (2008)

E2. Karapınar, A.; “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi”, Yaklaşım, Yıl:15, Sayı:173, 39-44 (2007).

E3. Karapınar, A.ve Y. Ayanoğlu: “Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasının Meslek Mensuplarınan Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:5, Sayı:16,1-16 (2005)

E4. Karapınar, A. “Bankalarda Finansal Analiz ve Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasının Etkileri, Mali Pusula, Yıl:1, Sayı:7, 36-41 (2005)

E5. Karapınar, A.; “Binalarda Enflasyon Düzeltmesi Sorunu”, Yaklaşım, Yıl:13, Sayı:145, 40-43 (2005).

E6. Karapınar, A. ve R. Bayırlı; “Reel Olmayan Finansman Maliyetinin Hesaplanması”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:12, Sayı:144, 28-34 (2004).

E7. Karapınar, A. “Bankalarda Tekdüzen Hesap Planı’nın Enflasyon Muhasebesi Esaslarına Göre Düzenlenmesi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:12, Sayı:139, 25-29 (2004).

E8. Karapınar, A.; “Şirket Birleşmeleri ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:8, 83-98 (2003).

E9. Karapınar, A. ve F. Zaif; “Muhasebe Eğitiminde Değişim İhtiyacı”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,, Sayı:3, Cilt:4, 4, 111-134 (2002).

E10. Örten, R. ve A. Karapınar; “Enflasyon Muhasebesi ve SPK Tebliği’nin Değerlendirilmesi I-II”, Yaklaşım, Sayı:114-115, 16-23 (2002).

E11. Karapınar, A.;“İşletme Performansının Ölçülmesinde Katma Değer ve Bir Örnek Uygulama”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 59-74 (2002).

E12. Karapınar, A.; “Eğitim Alanında Avrupa Birliği’nde Uyum Çalışmaları ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:3, 4, 37-44 (2001).

E13. Örten, R. ve A. Karapınar, “Menkul Kıymetlerin Değerlemesi”, Vergici ve Muhasebeci ile Dialog, Sayı:161-162, 102-112 (2001).

E14. Karapınar, A.; “Ülkemiz Muhasebe Politikaları Açısından Ulusal ve Uluslararası Uyumu”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 3, 1, 95-110 (2001)

E15. Karapınar, A.; “Muhasebe Uygulamalarında Uluslararası Uyumun Araştırılması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 2, 2, 85-96 (2000)

E16. Karapınar, A.; “Menkul Kıymetlerin Değerlemesi Konusunda Uluslar arası Muhasebe Standartlarında Yapılan Değişiklikler-IAS 39, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 163-168 (2000).

E17. Karapınar, A.; “Fon Akış Tabloları ve TMS 3 Nakit Akış Tablosu”, Yaklaşım, Sayı:64, 145-157 (1998).


F. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiri:

F1. Karapinar A. and C.Senel, “Development and Investment Banks in Turkish Banking System”, Financial and Credit Mechanism of the Investment Process Activation, Kyiev National Economics University, Kyiv-Ukraine, October 3 2011.

F2. Karapinar A., R. Bayirli and A. Altay “Accounting and Financial Reporting Systems of Cooperatives in Turkey”, International Workshop on Accounting for Cooperatives, Universitat Politecnica de Valencia, Valencia-Spain, September 29-30 2011.

F3. Karapinar A., H. Bal and R. Bayirli, “The impact of the 2008 Global Economic Crisis on Turkish Capital Market and Kazakhstan Capital Market, The International Scientific-Practical Conference “Problems and Prospects of Post-Crisis Economic Development of Kazakhstan”, Institute of Economics of the Committee of Science, Ministry of Education and Science of Kazakhstan, Almaty-Kazakhstan, June 24 2011.

F4. Karapinar, A., F. A. Ayikoglu, R. Bayirli; Convergence And Harmoization With International Financial Reporting Standards: A Perspectıve Of Turkey , The Balkan Countries' 1st International Conference on Accounting and Auditing (BCAA), 189-2006, Edirne-Turkey, 2007.


G. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

G1. Karapınar, A.; “UFRS’de Şirket Birleşmeleri”, Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu V, 63-120, Aksu/Antalya, Mart 2006.

G2. Karapınar, A.; “Avrupa Topluluğu Ülkelerde Muhasebe Eğitimi ve Ülkemiz Muhasebe Uygulamaları ile Karşılaştırılması”, 20. Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu, 211-231, Antalya, 2001.

SEMİNERLER

Finansal Analiz Yoluyla Riskli İşletme Tespiti (2011) Maliye Bakanlığı
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (2010) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (2010) Türkiye Kömür İşletmeleri
International Financial Reporting Standards and Application (2009) BOTAS Int Lmt
Sermaye Piyasası Mevzuatı (2007) Ziraat Bankası
Finans Matematiği ve Muhasebe (2007) Ziraat Bankası
Finansal Muhasebe (2007) Adalet Bakanlığı
Maliyet Muhasebesi (2007) Adalet Bakanlığı
Maliyet Muhasebesi (2007) Türkiye Kömür İşletmeleri
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (2006) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (2006) Türk Telekom A.Ş.
Sermaye Piyasası Mevzuatı (2006) Ziraat Bankası
Kamu İhalelerinde İşletmelerin Mali Yeterliliklerinin Tespiti (2006) Kamu İhale Kurumu
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (2006) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
Yöneticiler İçin Finansal Tablolar Anailizi (2006) Ankara Sanayi Odası
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (2005) BOTAŞ
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Esaslarına Göre Enflasyon Muhasebesi (2005) Ziraat Bankası
Finansal Tablolar Analizi (2005) Vakıflar Bankası
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (2005) Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Aktif Pasif Yönetimi (2004) Ziraat Bankası
Finansal Muhasebe (2004) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Maliyet Muhasebesi (2004) Eti Holding
Finansal Tablolar Analizi (2003) Türkiye İş Bankası
Performansa Dayalı Denetim (2003) Sayıştay Başkanlığı
Enflasyon Muhasebesi Uygulama Esasları (2003) Maliye Bakanlığı
Yöneticiler İçin Finansal Tablolar Anailizi (2003) Türkiye Kömür İşletmeleri
Tekdüzen Muhasebe Sistemi (2003) Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Vergi Mevzuatı Esaslarına Göre Enflasyon Muhasebesi (2003) BOTAŞ
Maliyet Muhasebesi (2002) TRT
Tekdüzen Muhasebe Sistemi (2002) TRT

PROJELER

Elektronik Ortamda Evrak Takip Yazılım Geliştirme: Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2009
Review of Accounting System and Financial Statements of CFCU, Central Finance Contractor Unit (CFCU), 2008
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Mali Reorganizasyonu, Gazi Üniversitesi Vakfı, 2004
European Union Grant and Funds Follow System, Central Finance Contractor Unit (CFCU), 2003
Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Uygulamaya Etkileri ve Eksiklerini Tespiti, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2003
Meslek Mensuplarının Uzaktan Eğitimi ve Sürekli Eğitimi Projesi, TÜRMOB (TESMER), 2003
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Mali Reorganizasyonu, Gazi Üniversitesi Vakfı, 2002
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesnin Mali ve İdari Reorganizasyonu, Gazi Üniversitezi Vakfı, 1996

TEZLER

Türkiye'nin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçiş Sürecinin Bağımsız Denetçiler Açısından İncelenmesi (Hanife Özdemir, 2008)
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Türk Sermaye Piyasasının Şeffaflık Seviyesine Etkisi ve Ampirik Bir Çalışma (Burak Pirgaip, 2008)
İpotek Karşılığı Menkul Kıymetleştirilmiş Krediler ve Muhasebe Uygulamaları (Esin Önal, 2008)
Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları Açısından Konsolidasyon Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Finansal Tablolar Analizine Etkileri (Burcu Erdoğan, 2007)
Türkiye'de Bağımsız Dış Denetim ve Diğer Ülke Uygulamalarının Karşılaştırılması (Fatih Havan, 2006)
Telekomünikasyon Sektöründe Performansa Dayalı Denetim (Muhsin Alkan, 2006)


DERSLER

Finansal Tablolar Analizi
Finansal Muhasebe ve Uygulamaları (Yüksek Lisans)
Muhasebe Kuramı ve Uygulamaları (Yüksek Lisans)
Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uygulaması (Doktora)

ÜYELİKLER

Ankara Yüzme İhtisas Kulübü
Ankara Mali Müşavirler Odası
Gazi Üniversitesi Vakfı

HAKEMLİK YAPTIĞI DERGİLER

İktisat İşletme ve Finans
Business and Economics Research Journal
Muhasebe ve Denetime Bakış
The Journal of Accounting and Finance
İşletme Araştırmaları Dergisi
Vergi Sorunları Dergisi
Türk İdare Dergisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
G.Ü. Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

1 yorum:

  1. Sayın Karapınar'ın projeleri gerçekten güzel.Genöliğinden aldığı enerji ile bir çok projeyi gerçekleştireceğine inancım tamdır. Sayın Rektör Adayımıza Başarılar diliyorum.

    YanıtlaSil

Kişilik değerlerini incitici ve saldırı/karalama maksatlı yorumlar sitemizde yer almayacaktır.
Yorumlarınızda adınız ve soyadınızı belirtirseniz üniversitemiz ve akademisyenlerimize yakışır bir tartışma platformu teşkil edilmiş olacaktır.

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.